Algemene Voorwaarden Yet Zuidas Run 2024

 

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities toegepast:

A: Evenement: evenement Yet Zuidas Run in elk jaar.

B: Deelnemer: een natuurlijk persoon, geen ondernemer, wie op enige manier geregistreerd is en is toegestaan door de Organisatie om deel te namen aan het Evenement.

C: Overeenkomst: de overeenkomst betreffende deelname van de deelnemer aan het evenement.

D: Organisatie: de rechtspersoon, in dit geval House of Sports, met wie de deelnemers overeenkomen zijn deel te nemen aan het Evenement (House of Sports, Kerkstraat 45, 1191JD Ouderkerk a/d Amstel)


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst.


Artikel 2. Deelname

2.1 Deelname aan het Evenement is alleen mogelijk voor een natuurlijk persoon wie de door de Organisatie ingestelde leeftijd van minimaal 14 jaar heeft bereikt.

2.2 De deelnemer mag alleen deelnemen aan het Evenement als hij de relevante boeking compleet en naar waarheid heeft ingevuld, als het totale inschrijvingsbedrag is betaald en de algemene voorwaarden zijn geaccepteerd.

2.3 Als de Deelnemer niet kan deelnemen aan de Yet Zuidas Run 2024, dan is het mogelijk de registratie over te zetten naar een ander persoon. Dit kan gewijzigd worden in het dashboard tot uiterlijk 26-05-2024 voor personalisatie van het startnummer.

Wijzigingen na 26-05-2024 zijn nog mogelijk tot 13-06-2024, enkel is het startnummer niet gepersonaliseerd.

2.4 Het is niet toegestaan voor de deelnemer om zijn rechten van de overeenkomsten over te zetten naar een derde partij zonder vooraf geschreven goedkeuring van de Organisatie.

2.5 Het is niet mogelijk om het betaalde inschrijfgeld terug te krijgen, zelfs als de deelnemer niet mee kan doen aan het evenement. Andere betalingen onder de Overeenkomst zijn ook niet mogelijk om terug te krijgen. Het inschrijfbedrag bevat de kosten van deelname aan het evenement, de aankoop van Evenement-gerelateerde producten, een reisboeking/verblijf of donatie aan een goed doel gekozen door de Organisator van het Evenement.

2.6 Als de Deelnemer de voorkeur heeft een andere afstand hard te lopen, kan dit aangevraagd worden per email naar info@zuidasrun.nl. Het veranderen van de afstand is mogelijk tot 26-05-2024. Afstandswijzigingen na 26-05-2024 kunnen op de dag zelf handmatig worden aangepast bij het wedstrijdsecretariaat.

2.7 De Organisatie heeft, op elk gegeven moment, het recht de specifieke datum en tijden van het evenement te veranderen of het evenement te annuleren, onder bijzondere omstandigheden en door overmacht en ook in het geval de organisatie wordt verplicht dit te doen. In deze gevallen kan de deelnemer geen compensatie claim vragen na gemaakte kosten of schade hierdoor.

2.8 De beslissing van de Organisatie het Evenement te annuleren maakt de Organisatie niet aansprakelijk voor compensatie van de gemaakte kosten door de Deelnemer.

2.9 Als het evenement niet overeenkomt met de verwachtingen van de Deelnemer, moet de Deelnemer de Organisatie direct informeren op de dag van het evenement. Als de klacht niet naar tevredenheid is opgelost, moet de Deelnemer de Organisatie (geschreven en beargumenteerd) informeren binnen 14 dagen na het evenement.


Artikel 3. Aansprakelijkheid

3.1 Deelname is op eigen risico van de deelnemers. De organisatie is niet aansprakelijk voor elke soort blessure of schade die de deelnemer al dan niet kan zijn opgelopen als gevolg van deelname, tenzij deze schade een direct gevolg is wat kan worden toegeschreven aan de intentie of grove nalatigheid van de Organisatie.

3.2 Als, ondanks de bepalingen uit de eerste paragraaf van dit artikel, de aansprakelijkheid van de Organisatie verantwoordelijk moet worden gehouden voor blessure(s) of schade van de deelnemer, de aansprakelijkheid van de Organisatie om compensatie te betalen mag niet het bedrag overschrijven wat de verzekering van de Organisatie dekt.

3.3 De Deelnemer moet adequaat verzekerd zijn tegen het risico op schade hij of zijn nageslacht zou kunnen oplopen als gevolg van zijn overlijden, blessure of ziekte veroorzaakt door deelname aan het Evenement.

3.4 De Deelnemer verklaart zich bewust te zijn van het feit dat deelname een goede gezondheid vereist, mentaal en fysiek, en verklaart dat hij voldoet aan deze eis en dat hij adequaat is voorbereid op het Evenement. In verband met deelname aan het evenement, raadt de Organisatie expliciet en dringend een medische inspectie aan de Deelnemer aan.

3.5 De Deelnemer vrijwaart de Organisatie van schades en blessures opgelopen door derde partijen als gevolg van acties door de Deelnemer of uitstoot gerelateerd aan het Evenement. De Deelnemer moet adequaat verzekerd zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor zulke schade.

3.6 Sponsoren van het Evenement en de lokale autoriteiten van de stad waarin het Evenement is georganiseerd zijn, net als de Organisatie, niet aansprakelijk voor ook maar enige blessures of schades welke de deelnemer zou kunnen ervaren als gevolg van deelname.

3.7 De Organisatie is niet aansprakelijk voor verloren kledingstukken of andere persoonlijke eigendommen van de Deelnemers. Dit geldt ook voor de dingen die achter zijn gelaten in de kleedruimtes die gefaciliteerd zijn door de Organisatie.


Artikel 4. Beeld rechten

Deelnemer geeft vooraf goedkeuring aan de Organisatie voor het publiceren van foto’s, beelden en video’s die voor, tijdens en na het Evenement geschoten zijn, in welke de deelnemer te zien is, inclusief maar niet gelimiteerd aan het gebruik voor promotie doeleinden van het evenement en haar partners.Artikel 5. Persoonlijke data

Meer informatie over persoonlijke details kunnen worden gevonden in het Privacy Statement, gepubliceerd op www.zuidasrun.nl. De persoonlijke data geleverd door een deelnemer of team zal worden bijgehouden in een deelnemer bestand. Door deelname aan het event, de deelnemer verleent goedkeuring aan de organisatie en haar partners de persoonlijke data te gebruiken voor het versturen van evenement gerelateerde informatie naar de deelnemer, voor interne geanonimiseerde data analyse. Bovendien, op voorwaarde dat de deelnemer toestemming heeft gegeven hiervoor in het inschrijvingsproces via een opt-in – voor het gebruik van persoonlijke data door de organisatie en/of haar partners voor promotie/adverteer doeleinden.

De Deelnemer mag op elk moment, gratis, per brief of per email, bezwaar maken tegen het versturen van informatie door de Organisatie of tegen het delen van persoonlijke informatie, waarna de Promoter zal ophouden informatie te versturen en/of delen. De Deelnemer verleent door het invullen van de Overeenkomst toestemming aan de Organisatie voor het openbaren van zijn naam, inschrijving en race uitslagen, bijvoorbeeld via publicatie in kranten en op het Internet.


*Als je je inschrijft via de WTC ticketshop en dus onderdeel uitmaakt van het WTC worden je gegevens gedeeld met het WTC.


Artikel 6. Geschil

Onenigheden tussen de Organisatie en de Deelnemer zullen worden beslecht in de burgerlijke rechtbank door arbitrage, volgens de regelgeving van het Nederlands Arbitrage Instituut. Een geschil bestaat als één van de partijen zegt dat dit het geval is.


Artikel 7. Competitie regels

7.1 Voor de deelname van de Deelnemer aan het Evenement zijn de volgende “competitie regels Yet Zuidas Run” van toepassing welke gevonden kunnen worden op www.zuidasrun.nl.

7.2 De Organisatie heeft het recht om een deelnemer te diskwalificeren of uit de wedstrijd te halen als hij zich niet houdt aan de wedstrijd regels, wanneer hij zich onsportief of op een ongepaste manier gedraagt, vanwege medische redenen, of als het in verband met het ordelijk laten verlopen van het Evenement nodig wordt geacht.

7.3 Deelnemers moeten de instructies van de Organisatie opvolgen, c.q. van mensen die bij de organisatie lijken te horen, door de kleding die zij dragen of andere opvallendheden.

7.4 In alle gevallen waar de regels geen duidelijkheid geven, zal de Organisatie beslissen.


Prijzen per categorie

Elke Deelnemer die de finish haalt binnen de vastgestelde tijdslimieten zal een cadeau als aandenken krijgen. Er zijn speciale prijzen voor de drie snelste mannen en vrouwen van de 5 en 10 kilometer. Een deelnemer zal niet gerechtigd zijn voor een prijs als hij de competitie regels heeft overtreden.

In de business team categorie winnen de drie snelste teams. Dit is berekend als de som van de tijd van de drie snelste hardlopers van elk team. Teams die bestaan uit minder dan drie hardlopers zijn daarom niet in contentie voor de team prijs.


Bepaling uitslagen

De Organisatie zal de uitslagen bepalen en is gerechtigd de uitslag te veranderen na onregelmatigheden. Een uitgereikte prijs zal teruggegeven worden aan de Organisatie als, op basis van de uitslagen na een wijziging, de ontvanger niet langer recht heeft op de prijs.


Voortbeweging

Hesjes en wedstrijd nummers

De deelnemer zal een document ontvangen van de Organisatie met het persoonlijk toegewezen nummer. Het wedstrijdhesje moet worden gedragen op de borstkas van de deelnemer. Voor de 5 en 10 kilometer is het tijd registratie systeem geïntegreerd in het wedstrijdhesje.

Het wedstrijdhesje moet worden vastgemaakt en gedragen op zo’n manier dat het startnummer, de barcode en andere weergegeven informatie duidelijk te zien zijn. Het is verboden voor de Deelnemer andere startnummers te dragen dan degene die aan hen gegeven waren door de Organisatie.

De Deelnemer wordt streng geadviseerd enige nodige medische informatie te noteren aan de binnenkant van het wedstrijdhesje. De Organisator zal de startnummers innemen van de deelnemers die zijn gediskwalificeerd of niet mee kunnen doen aan het evenement om andere redenen.


Tijd registratie

De Organisatie zal de eindtijd vaststellen. Deze beslissing is bindend. De tijd registratie van Racetimer zal worden gebruikt bij de Yet Zuidas Run 2024. Racetimer maakt gebruik van UHF RFID technologie voor de tijdregistratie – waarbij de wegwerpbare chip is toegepast in het startnummer. De Organisatie kan alleen de tijden van de Deelnemer registreren als het startnummer correct gedragen wordt.


Deadline / Laatste hardloper

Door het loslaten van het parcours voor verkeer, met de Deelnemer de finish zijn gepasseerd binnen onderstaande tijd:

Afstand:            Maximale Hardloop Tijd

5 km                  1:00:00

10 km                2:00:00


De tijden worden uitgedrukt in tijd verlopen vanaf het startmoment. De deelnemer wie niet op of voorbij de ingestelde finishlijn is binnen de hierboven genoemde tijd zal worden verwijderd van het Evenement/parcours door de Organisatie. Het oordeel van door de Organisatie benoemde scheidsrechter “laatste hardloper” is bindend voor de bepaling of een Deelnemer op tijd een bepaald punt voorbij is gegaan. Deelnemers die de finish later passeren dan de maximale tijd na de start zullen niet langer worden opgenomen in de ranglijst.


Andere Bepalingen

  • Het is verboden voor de deelnemer zorg te accepteren (drinken, eten, spons, etc.) op een andere plek dan de aangewezen plekken door het Organisatie verzorgingsstation.
  • De wegverkeer wet en de andere wetten, zoals verkeersregels en verkeersborden, zullen van kracht blijven tijdens het Evenement op het hele parcours.
  • Het is niet toegestaan gegidst/geholpen te worden op het parcours, ongeacht het doel en door wie dan ook, tenzij de Organisatie geschreven toestemming heeft ontvangen.
  • Het is niet toegestaan voorwerpen te brengen zoals huisdieren, kinderwagens, spandoeken etc.
  • Het is niet toegestaan politieke, filosofische of religieuze denkbeelden uit te dragen of opmerkingen te maken die op enige manier tijdens het Evenement als beledigend, mishandelend of kwetsend kunnen worden ervaren .
  • Het is niet mogelijk kleding af te geven bij de start. Deelnemers worden geadviseerd in sportkleding te arriveren. De Deelnemer wordt er aan herinnerd dat deze accommodatie niet zal worden bewaakt door de Organisatie.
  • Het wordt verwacht dat de Deelnemer geen schade zal veroorzaken aan eigendommen van anderen en ook geen afval achter zal laten.