Bewonersinformatie  

Op vrijdag 1 juli 2022 vindt de 12e editie van de Zuidas Run plaats, een uniek hardloop- en netwerkevenement over en door het iconische business district van Amsterdam.

Graag informeren we u over de Zuidas Run 2022 en nodigen we u van harte uit om deel te nemen. De Zuidas Run is er zowel voor de bedrijven als bewoners op en rondom de Zuidas. U bent van harte welkom om deel te nemen aan de 5 of 10 km run en/of het glas te heffen tijdens de ‘Cooling Down Afterparty’ op het Gustav Mahlerplein. U kunt zich nog inschrijven tot en met 15 juni via deze website.

Opbouw
De opbouw van het evenemententerrein van de Zuidas Run 2022, zal plaatsvinden vanaf woensdagochtend 29 juni tot en met vrijdagochtend 1 juli. Dit zijn uitsluitend werkzaamheden op het Gustav Mahlerplein en zal geen verkeershinder veroorzaken.


Programma vrijdag 1 juli

 • 17.00 uur            Opening Gustav Mahlerplein met foodtrucks en entertainment
 • 18.45 uur            Warming-up
 • 19.00 uur             Start 5 & 10 km
 • 20.00 uur             ‘Cooling Down Afterparty’
 • 21.00 uur            Prijsuitreiking
 • 23.00 uur            Einde programma*

*Om 23:00 uur gaat de muziek uit en zullen de deelnemers het terrein verlaten.

Afbouw

De afbouw van het evenemententerrein van de Zuidas Run 2022, zal op vrijdagavond 1 juli en zaterdag 2 juli plaatsvinden. Dit zijn uitsluitend werkzaamheden op het Gustav Mahlerplein en zal geen verkeershinder veroorzaken.


Verkeer en afzettingen

In verband met de start- en finish is tussen 18:30 – 21:00 uur is de Gustav Mahlerlaan vanaf de Buitenveldertselaan na 450m afgesloten.

Tussen 19:00 – 21:00 uur is de Beethovenstraat ter hoogte van de kruising Beethovenstraat/ Gustav Mahlerlaan gedeeltelijk afgesloten voor het verkeer dat vanaf het noorden komt. Verkeer kan niet rechtdoor de Beethovenstraat op, maar moet rechtsaf de Strawinskylaan op.

Kruising Beethovenstraat, Boelelaan en van Leijenberglaan. Verkeer dat vanaf de Boelelaan komt vanuit richting S109 kan niet rechtsaf slaan de Beethovenstraat in en niet rechtdoor de Boelelaan vervolgen, maar kan alleen linksaf de Van Leijenberglaan op.

De Arent Janszoon Ernststraat is afgesloten:

- Vanaf de Buitenveldertselaan na 450m.

- Bij de kruising van Leijenberglaan kan verkeer vanaf de S109 niet rechtdoor.

- Bij de kruising van Leijenberglaan vanaf Boelelaan kan verkeer niet naar rechtsaf.

- Bij kruising van Leijenberglaan vanaf het zuiden kan je niet naar links.

Tussen 19:00 – 21:00 uur wordt verkeer dat van West naar Oost moet op de Gustav Mahlerlaan, Boelelaan en de Arent Janszoon Ernststraat via de Nijenrodeweg omgeleid.

Hinder voor fietsers bij fietstunnel RAI.

Route Beatrixpark- rekening houden met lopers.


Indien u vragen heeft over het evenement of ondanks de beperkte verkeersmaatregelen toch overlast ondervindt, dan kunt u uiteraard contact opnemen met het Team van de Zuidas Run via info@zuidasrun.nl en 020-4969173. Voor overlast kunt u een melding maken bij de gemeente via www.amsterdam.nl en 14020 (24/7 bereikbaar).


We kijken er naar uit u te mogen verwelkomen op vrijdag 1 juli!


Met sportieve groet,

Team Zuidas Run

On Friday July 1st, 2022 the 12th edition of the Zuidas Run will take place. A unique running and networking event around and through the iconic business district of Amsterdam. Herewith we would like to inform you about the Zuidas Run 2022 and of course also invite you to participate.


The Zuidas Run is an event open for both businesses and residents in and around the Zuidas district. You are most welcome to participate in the 5 or 10km run and/or raise a glass during the 'Cooling Down Afterparty' on Gustav Mahlerplein. You can still register until 15th of June via www.zuidasrun.nl/tickets-en.


Event setup

The construction works at the Zuidas Run 2022 event site will take place from Wednesday morning June 29th to Friday morning July 1st. The construction works are restricted to Gustav Mahlerplein and will not cause any traffic disturbance.


Program Friday 1 July

 • 17:00   Opening Gustav Mahlerplein with food trucks and entertainment
 • 18:45   Warm-up
 • 19:00   Start 5 & 10 km
 • 20:00  ‘Cooling Down Afterparty'
 • 21:00   Ceremony
 • 23:00   End of program*

*At 23:00 o’clock the music will be turned off and the participants will leave the site.

 

Dismantling

The completion of the Zuidas Run 2022 event site will take place on Friday evening July 1st and Saturday July 2nd. This process is restricted to Gustav Mahlerplein and will not cause any traffic disturbance.


Traffic and deposits

In connection with the start and finish, the road to the Gustav Mahlerlaan from Buitenveldertselaan, will be closed after 450m between 18:30 and 21:00 o’clock.

Between 19:00 and 21:00 o’clock, the Beethovenstraat near the Beethovenstraat/ Gustav Mahlerlaan intersection is partially closed to traffic coming from the North. Traffic cannot go straight onto Beethovenstraat but must turn right onto Strawinskylaan.

Intersection of Beethovenstraat, Boelelaan and Van Leijenberglaan: Traffic coming from Boelelaan from direction S109 cannot turn right into Beethovenstraat and cannot continue straight ahead onto Boelelaan but can only turn left onto Van Leijenberglaan.

The Arent Janszoon Ernststraat is closed:

                - From the Buitenveldertselaan after 450m.

                - At the intersection of Leijenberglaan, traffic from the S109 cannot go straight ahead.

                - At the intersection of Leijenberglaan from Boelelaan, traffic cannot turn right.

                - At the intersection of Leijenberglaan from the south, you cannot turn left.

Between 19:00 and 21:00 o’clock, traffic from West to East on the Gustav Mahlerlaan, Boelelaan, and the Arent Janszoon Ernststraat will be diverted via the Nijenrodeweg.

Disturbance for cyclists at the RAI bicycle tunnel.

Beatrixpark route - take runners into account.


If you have questions about the event or experience inconvenience despite the limited traffic measures, you can contact the Zuidas Run Team at info@zuidasrun.nl and 020-4969173. For nuisance you can make a report to the municipality via www.amsterdam.nl and 14020 (available 24/7).

We look forward to welcoming you on Friday 1 July! 

 

Greetings,


Team Zuidas Run